Copyright 2021 - Custom text here

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้า เยี่ยมชมหน่วยงาน จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯ

     สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้า เยี่ยมชมหน่วยงาน จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 โดยมีท่านรองวิชาการ รศ.ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย เป็นผู้กล่าวการต้อนรับ และมี ดร.ชูเกียรติ จากใจชน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ฯ และทีมงานเป็นผู้ให้คำแนะนำ

Free Lightbox Gallery
f t g m