Copyright 2021 - Custom text here

การอบรมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ให้นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน

     การอบรมจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ให้นักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ จำนวน 25 คน โดยคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ มีวิทยากร คือ ดร.ชูเกียรติ จากใจชน และดร.ดาเรศ ชูศรี  จัดในวันที่ 24 กันยายน 2561  (ปีการศึกษา 2561) ณ ห้อง 201 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีหัวข้อ  ดังนี้

1. ความสำคัญและแนวทางของจริยธรรมการทาวิจัยในมนุษย์

2. กฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

3. เอกสารและเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

4. กรณีศึกษา

Free Lightbox Gallery
f t g m